บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ "ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน สามัคคี มีวินัย ใจสาธารณะ"

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ อะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Balanced Scorecard และทำไมจึงต้องมีแผนที่

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ อะไร
 แผนที่ยุทธศาตร์ (Strategy Map) เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่ง เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงกลยุท์ขององค์กรในรูปแบบความสัมพัน์เชิงเหตุและผล
  เป็นความสัมพัน์ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการในมุมมองของ Balanced Scorecard และเป็นการกระจายเป้าประสงค์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  (แผนที่ยุทธศาสตร์ นำแนวคิดของ Balanced Scorecard   มาใช้ ) 
      Balanced Scorecard คืออะไร
 Balanced Scorecard (BSC) คือ เครื่องมือในการประเมินผลองค์กร  เครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ Balanced Scorecard เป็นแนวความคิดของ Professor  Robert  Kaplan และ Dr.David Norton  ซึ่งได้เสนอแนวคิดในเรื่องการประเมินผลขององค์กร ในภาคเอกชน 4 มิติคือ
              1. มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)     
              2. มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)     
              3. มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
              4. มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
  การประเมินผลขององค์กร ในส่วนราชการ 4 มิติ คือ
 1. มุมมองด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
 2.มุมมองด้านคุณภาพการให้บริการ
 3.มุมมองด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 4. มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร                 
          โดยในแต่ละมิติจะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า BSC เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  โดยอาศัยการวัดหรือการประเมินอันจะช่วยให้องค์กรมีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กร จะต้องพิจารณาจากตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ นั่นเอง         
          สรุปแล้ว  การดำเนินงานขององค์การจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้นแผนที่ยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจและมีความชัดเจนในแผนกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น  และบุคลากรเมื่อเข้าใจและมีความชัดเจนในแผนกลยุทธ์ขององค์กรก็จะสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรและพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้   ดังนั้น แผนที่ยุทธศาสตร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน….ท่านคิดว่า…จริงหรือไม่…อย่างไร…

  ที่มา เขย่า Balanced Scorecard ดร.วีระเดช  เชื้อนาม +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        Balanced Scorecard คืออะไร   Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับ ความนิยมไป  ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย     Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา balanced scorecard จะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพใน  ทุก ๆ ด้าน มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่คำนึงถึง เช่น รายได้ กำไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็นต้น การนำ balanced scorecard มาใช้ จะทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น
      Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการทำงานภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค้าภายนอกองค์กร มานำมาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองค์กรได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ “การทำงานตามคำสั่งหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้สืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสู่ระบบ “การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร   (nerve center of an enterprise)”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น